Algemene voorwaarden

een vrouw die lacht aan een bureau
Interim communicatieprofessionals

De algemene voorwaarden bij tijdelijke inhuur van communicatieprofessionals via Bureau voor Overheidscommunicatie BV.

Verklaring begrippen

Ter verklaring enkele begrippen welke in dit document worden gebruikt:

 • Bemiddelde: bureau of zelfstandig communicatieprofessional die door Bureau voor Overheidscommunicatie bemiddeld is om specifieke taken voor/bij een Opdrachtgever te Verrichten
 • Opdrachtgever: organisatie die via bemiddeling van Bureau voor Overheidscommunicatie bv BV een communicatieprofessional inhuurt.

Artikel 1 Aanbieding en overeenkomst

 1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op inhuur door Opdrachtgever van een communicatieprofessional, via bemiddeling door Bureau voor Overheidscommunicatie bv BV, voor een tijdelijke periode. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De overeenkomst tussen Bureau voor Overheidscommunicatie bv en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Bureau voor Overheidscommunicatie bv van de opdrachtgever een tijdige, schriftelijke en volledig met de aanbieding overeenstemmende aanvaarding heeft ontvangen, behoudens herroeping door Bureau voor Overheids- communicatie bv als bedoeld in artikel 2 lid 2 en lid 3.
 3. Toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Bureau voor Overheidscommunicatie BV schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Prijzen en Betaling

 1.  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij schriftelijk anders vermeld.
 2. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald uiterlijk 1 maand na factuurdatum.
 3. Bezwaren inzake de juistheid van de factuur dienen binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij Bureau voor Overheidscommunicatie BV te zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt Opdrachtgever geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde factuurbedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het factuurbedrag.
 5. Het uurtarief is vermeld in de opdrachtbevestiging. Het uurtarief geldt uitsluitend voor de in de opdrachtbevestiging genoemde werkzaamheden. Naast het uurtarief geldt bij facturering een bureau opslag van 5%.
 6. Bureau voor Overheidscommunicatie BV is gerechtigd om prijswijzigingen op grond van overheidsmaatregelen aan Opdrachtgever door te berekenen, zulks met ingang van het tijdstip van invoering van die wijziging.
 7. Bureau voor Overheidscommunicatie BV is gerechtigd jaarlijks, per 1 januari de afgesproken tarieven te indexeren op grond van de CBS diensten prijsindex voor bedrijven.
 8. Uitsluitend betalingen aan Bureau voor Overheidscommunicatie BV zelf werken bevrijdend. Betalingen aan Bemiddelden of het verstrekken van voorschotten aan Bemiddelden zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.

Artikel 3 Vertrouwelijke informatie

 1. Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomsten van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 2. Bureau voor Overheidscommunicatie BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door de Bemiddelden na beëindiging van hun overeenkomst met Bureau voor Overheidscommunicatie BV.

Artikel 4 Medewerking door en aansprakelijkheid van Opdrachtgever

 1.  De Bemiddelden werken niet onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van Bureau voor Overheidscommunicatie BV.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verbintenissen door de Bemiddelden namens hem aangegaan.
 3. Bureau voor Overheidscommunicatie BV draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die Bemiddelden of eigen medewerkers van Bureau voor Overheidscommunicatie BV mochten veroorzaken aan derden of de Opdrachtgever Opdrachtgever dient zich desgewenst hiertegen te verzekeren.

Artikel 5 Duur en Beëindiging overeenkomst

 1.  Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst.
 2. Bureau voor Overheidscommunicatie BV kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Bureau voor Overheidscommunicatie BV zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende verplichting tot betalen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Bureau voor Overheidscommunicatie BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Bureau voor Overheidscommunicatie BV voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. De overeenkomst van bemiddeling wordt aangegaan voor de in de opdrachtbevestiging overeengekomen duur en eindigt eerst op het overeengekomen moment of zoveel eerder als gevolg van tussentijdse beëindiging zoals omschreven in artikel 6 lid 21 van deze algemene voorwaarden.
 5. Indien binnen 3 maanden na afloop van de overeengekomen duur een overeenkomst voortvloeit, op grond waarvan de Opdrachtgever wederom gebruik maakt van in aard en niveau vergelijkbare diensten van de Bemiddelde, wordt ervan uitgegaan dat laatst- genoemde overeenkomst een direct gevolg is van de onderhavige overeenkomst, en zijn de tarieven van Bureau voor Overheidscommunicatie BV onverminderd van toepassing.
 6. Indien opdrachtgever de Bemiddelde gedurende de looptijd van de werkzaamheden van de overeenkomst tot 12 maanden na beëindiging daarvan in loondienst wil nemen dan zal opdrachtgever een finders fee verschuldigd zijn van 25% van het bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en vaste jaarlijkse uitkeringen aan Bemiddelaar afdragen.
 7. Indien Opdrachtgever tegelijk met de lopende opdracht of binnen 12 maanden na afloop van de overeengekomen duur van de opdracht opnieuw gebruik wil maken van de diensten van Bemiddelde, kan dit niet rechtstreeks, maar slechts via bemiddeling van Bureau voor Overheidscommunicatie BV.
 8. Elk der partijen heeft het recht de opdracht te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Tevens dient rekening gehouden te worden met de wettelijke proeftijd.

Toepasselijk recht en geschillen

 1.  De overeenkomst tussen Bureau voor Overheidscommunicatie BV en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De geschillen welke tussen Bureau voor Overheidscommunicatie BV en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Bureau voor Overheidscommunicatie BV met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.
 3. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die met een overeenkomst of de algemene voorwaarden verband houden, daaronder mede begrepen de kosten door Bureau voor Overheidscommunicatie BV gemaakt tot behoud of ter uitoefening van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Slotbepalingen

 1.  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bureau voor Overheidscommunicatie BV en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Utrecht 2023